Behandeling en verblijf

Behandeling en verblijf

Jongeren die zorg bij Almata krijgen hebben vaak te maken gekregen met meerdere ingewikkelde problemen tegelijk die de ontwikkeling van de jongere belemmeren. Vaak hebben zij al meerdere hulptrajecten achter de rug of deze zijn niet goed van de grond gekomen. Juist wanneer de problemen dusdanig ernstig zijn, dat het onveilig voor hen en / of voor anderen is geworden, juist dan wil Almata haar zorg, steun, en expertise starten. Onze begeleiding en behandeling is gericht op de risico’s die het dagelijks leven, het meest belemmeren of onveilig maken. We bieden deze zorg aan de jongeren en gezinnen bij hen thuis of bij ons op een van de locaties en stoppen pas wanneer dat samen overeen gekomen is.  

Wij zien jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen. Ook als het heel moeilijk wordt, staan wij naast de jongeren en blijven we samen met hen bouwen aan een veiligere toekomst. Want ook in probleemsituaties is veel mogelijk. Jongeren kunnen bij ons leren van hun (succes)ervaringen.

Jongeren kunnen worden aangemeld via ouders, een jeugdprofessional of worden bij ons geplaatst via een kinderrechter. Het is belangrijk dat jongeren Almata ervaren als een veilige omgeving, waar medewerkers met grote betrokkenheid samen met hen aan de toekomst werken. Ook de ouders betrekken we daar nauw bij. Samen bouwen we de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk op.

Almata kent zowel open als gesloten locaties

Traject Open Groep

Zorgleefplan

Binnen 6 weken na plaatsing zal er samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers een zorgleefplan worden gemaakt. Hier zullen de doelen in worden opgenomen die je met je jeugdprofessional hebt afgesproken. Dit zijn de doelen waar wij samen met jou mee aan de slag gaan! 

TIjdens je traject binnen Almata Open kan er ook gebruik worden gemaakt van interne of externe behandelingen wanneer dit nodig is. 

Signaleringsplan

Samen met je begeleiding maak je een signaleringsplan. In dit plan beschrijf jij wat je nodig hebt in de verschillende fases. Van fase 0 - totale ontspanning tot aan fase 5 - escalerende spanning. Zowel begeleiding als jij zelf leert hierdoor beter om te gaan met jouw opbouwende spanning en wat jou helpt om weer terug naar fase 0 of 1 te komen. 

Netwerkanalyse

Tijdens je verblijf binnen Almata vul je samen met je begeleider een netwerkanalyse in. Je kijkt naar je eigen netwerk en benoemd welke mensen en positieve invloed op jou hebben en bij wie je terecht kan met welke vragen. Welke mensen staan dicht bij jou? Welke mensen kunnen jou helpen met bijvoorbeeld praktische zaken of emotionele ondersteuning bieden? 

Tussenevaluatie

Ongeveer na 5 maanden ga je samen met je begeleider en eventueel andere belangrijke betrokkenen je zorgleefplan evalueren. Je geeft je doelen een cijfer van 0 - niet behaald tot aan 3 - doel is behaald. Sommige doelen zijn misschien te groot en deze kunnen tijdens de evaluatie aangepast worden. 

Eindevaluatie

Aan het einde van je indicatie evalueer je samen met begeleiding en eventueel andere belangrijke betrokkenen op de gestelde doelen. Welke stappen heb je gezet? Wat vond je nog moeilijk of waar ben je ontzettend trots op? Ook bespreek je in dit gesprek of je nog een verlenging nodig hebt of dat de zorg afgesloten kan worden. Dit wordt ook altijd besproken met je betrokken jeugdprofessional of voogd. 

JeugdzorgPlus

01

Plaatsing

De kinderrechter bepaalt of een jongere geplaatst wordt in een instelling voor JeugdzorgPlus en geeft daarvoor een beschikking af. Deze beschikking geldt in de meeste gevallen in eerste instantie voor drie tot zes maanden.

02

Intensieve behandeling

Een jongere die bij Almata verblijft, krijgt intensieve behandeling. In veel gevallen is de behandeling geïntegreerd in het hele dagprogramma, waarin ook onderwijs een belangrijke rol speelt. Want om grip te krijgen op de toekomst is goed onderwijs belangrijk.

03

Onderwijsdagprogramma

Het Olivijncollege is aangesloten bij Koraal. Het onderwijs wordt gegeven op het terrein van Almata, vlak naast de behandelgroepen. De leerkrachten werken nauw samen met de medewerkers van Almata en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de school waar de jongeren op zat vóór hij of zij naar Almata kwam.

Telefoon: 0164 - 271140
E-mail: Mailbericht Olivijncollege
Website: koraal

04

Na de behandeling

Gedurende de behandeling krijgt een jongere steeds meer vrijheden. Zo wordt er toegewerkt naar het moment dat hij of zij weer naar huis gaat, zelfstandig gaat wonen of naar een open groep gaat. Ook wordt in de meeste gevallen een plan voor nazorg gemaakt, waarvan therapie vaak deel uitmaakt. Want onze zorg houdt niet op wanneer een jongere onze organisatie verlaat. Ook daarna bieden wij de jongere en zijn of haar omgeving begeleiding en ondersteuning.