Transformatie JeugdzorgPlus in volle gang in jeugdhulpregio's ZuidWest

Jeugdhulpspecialist Almata en de jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant
West en Zeeland gaan samen verder op de ingeslagen weg: ook de komende twee jaar zien
zij kans om vaste plekken voor gesloten jeugdhulp om te zetten in begeleiding in een
eerder stadium, kleinschaliger van opzet en met meer effect.

Namens de regio’s licht wethouder Lars van der Beek (gemeente Woensdrecht) toe:
“Twee jaar geleden hebben we een extra impuls gegeven aan de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Wij geloven met z’n allen dat jongeren er baat bij hebben om zo thuis mogelijk op te groeien. Ook als de situatie zodanig is dat het gezin het zelf niet meer kan bolwerken en de geboden hulp niet meer voldoende is. Tijdelijke uithuisplaatsing is niet altijd te voorkomen maar door de transformatie die we ingezet hebben, zien we dat het wel degelijk anders kan. Vaak door de zorg in het gezin te brengen. Of door jongeren tijdelijk te begeleiden in een woonsituatie die zo ‘thuis’ mogelijk lijkt. We vonden in Almata een partner die heeft laten zien de uitdaging van deze transformatie aan te kunnen.”

Transformatie
Het verandercontract dat de jeugdhulpregio’s twee jaar geleden sloten met Almata, instelling met een regiofunctie voor JeugdzorgPlus, is om die reden onlangs met twee jaar verlengd. En ook de gemeenten die verenigd zijn in drie jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland besloten de onderlinge samenwerking op dit vlak te verlengen. De transformatie kent drie doelstellingen:

  • het verminderen van de instroom van jeugdigen in JeugdzorgPlus
  • het verblijf in JeugdzorgPlus zoveel mogelijk verkorten
  • de zorg te verbeteren zodat jeugdigen duurzaam uitstromen

Resultaten
De afgelopen twee jaar ging het aantal plaatsen van Almata terug van 57 naar 40 vaste en 6 flexibele. Dit bleek mogelijk door de hulp anders te organiseren en gezinnen thuis intensief te begeleiden. Zo krijgt bijvoorbeeld de jongere zelf hulp én de andere gezinsleden en ouders/verzorgers krijgen tools aangereikt om anders met de situatie om te gaan. Kan dit tijdelijk niet thuis georganiseerd worden, dan blijkt inwoning in kleinere groepen en andere innovaties de benodigde behandeltijd te kunnen verkorten en een blijvender resultaat te boeken. De begeleiding beweegt bovendien mee met de behoefte van de jongere en het gezin door op- en af te schalen naar gelang de situatie. Begin 2023 wordt opnieuw bekeken welk effect dit alles heeft op de hoeveelheid plekken die er nog nodig zijn op locatie Ossendrecht. Daarnaast kijken we ook naar de maatschappelijke discussie over JeugdzorgPlus. Vooralsnog is gesloten jeugdzorg als zorgaanbod opgenomen in de Jeugdwet.

Expertise
“Almata heeft haar expertise goed op orde om stappen te kunnen zetten”, legt Van der Beek uit. “De overname van een aanbieder die goed thuis is in begeleid wonen, ambulante hulp en trajecten die deze hulpvormen combineren, geeft vertrouwen dat deze ontwikkeling nog verder uitgebouwd kan worden. Net als het standpunt van Almata dat ‘elke jongere die moet verblijven in de gesloten jeugdhulp er eigenlijk één teveel is’.

Kosten
JeugdzorgPlus is voor kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor andere vormen van hulpverlening. Het kan alleen door tussenkomst van een kinderrechter opgelegd worden. Het is daarmee een zeer vergaande vorm van jeugdhulp met een forse impact op jeugdigen en ouder en heeft een fors prijskaartje. “Door de transformatie zijn de kosten per plaats weliswaar gestegen maar met 11% minder budget vanuit de gemeenten denken Almata en de gemeenten de komende twee jaar én de zorg te kunnen betalen én verdere innovaties door te kunnen voeren”, verklaart Van der Beek. “Maar de verandering betekent voor de jongeren en de betreffende gezinnen vooral een ander traject en een andere blik op de toekomst.”

Woensdrecht
Woensdrecht is één van de gemeenten die betrokken is bij deze ontwikkeling. Wethouder Lars van der Beek geeft aan: “Alle opgroeiende kinderen verdienen gelijke kansen. Niet iedereen heeft een goede en veilige basis in het leven en niet bij iedereen gaat opgroeien vanzelf. Daarom is het belangrijk dat we ook deze jongeren de kans op een goede toekomst geven.”

De 9 gemeenten van Jeugdhulpregio West-Brabant West zijn:
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert