Via Almata levert per 1 januari 2020 JeugdzorgPlus in Zeeland, West-Brabant West en West-Brabant Oost.

Via Almata is per 1 januari 2020 de enige aanbieder  die JeugdzorgPlus (gesloten Jeugdhulp) biedt voor jongeren met een woonplaats in de regio’s Zeeland, West-Brabant en West-Brabant Oost. Deze regio’s hebben besloten om los van het landsdeel Zuid, de schaal waarop tot nu toe gebeurde, zelf JeugdzorgPlus in te kopen.

Achtergrond
In 2017 hebben de regio’s Zeeland, West-Brabant West en West-Brabant Oost geconstateerd dat zij onvoldoende invloed en sturing hadden op de gewenste transformatiedoelen en deze niet  gehaald dreigden te worden. In 2019 zijn de drie regio’s daarom gestart met een gezamenlijk traject om de transformatie binnen JeugdzorgPlus wel te laten slagen en hebben met jeugdzorgaanbieder Via Almata in partnership een ambitieus meerjarenplan uitgewerkt.

Wat betekent dat concreet?
Per 1 januari 2020 levert Via Almata als enige aanbieder JeugdzorgPlus voor jongeren uit de genoemde regio’s. Voorheen richtte Via Almata zich bijna alleen op LVB-jongeren. Nu hebben wij een aanbod voor iedere jongere (en het gezin)  met een machtiging gesloten jeugdzorg. Via Almata heeft zich afgelopen periode goed voorbereid om voor de gehele doelgroep JeugdzorgPlus gepaste hulp te bieden. Er kan echter altijd sprake van zijn dat Almata bepaalde zeer specifieke zorg (nog)niet kan bieden. Dan wordt in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing. De hulpvraag van de jongere en het gezin staat altijd voorop.

Voor de jongeren die momenteel bij Almata verblijven, verandert er niets. Zij ronden hun behandeltraject bij Almata af en krijgen een vervolgplek in de buurt van hun woonplaats.

In de loop van 2020 worden veranderingen doorgevoerd met als doel de transformatie door te voeren:

  • JeugdzorgPlus alleen inzetten als dit absoluut noodzakelijk is en
  • zo kort als kan en zo lang als nodig.

JeugdzorgPlus moet een effectief onderdeel zijn van het hulpverleningstraject. Hoe Via Almata en de regio’s dat zien, staat beschreven in de offerte die kort en bondig in een factsheet is samen gevat. Factsheet via deze link.

Aanmeldprocedure
De aanmelding van jongeren wordt zoals tot nu toe ook gebruikelijk was, uitgevoerd door zijn hulpverlener en blijft vooralsnog via het Plaatsingscoördinatiepunt gesloten jeugdhulp lopen. Zij zijn op de hoogte van deze wijziging en zullen bij vragen / opmerkingen u te woord staan en/of doorverwijzen naar de coördinator van Almata.
Zijn er onduidelijkheden en/of opmerkingen, neem dan vooral contact op met het Plaatsingscoördinatiepunt gesloten jeugdhulp of met de coördinator van Via Almata Henk van den Bemd via henk.vandenbemd@viajeugd.nl of bel 06-15359973.