Verwijzers

Welke hulp en hoe aanmelden? Regio West-Brabant West heeft de Jeugdhulpcatalogus ontwikkeld voor professionals van de lokale toegang. Als er specialistische jeugdhulp ingezet moet worden voor een jeugdige, biedt deze Jeughulpcatalogus een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde zorgaanbieders en hun contactgegevens. Het vertrekpunt is de zorgvraag van de jeugdige.

Aanmelden en advies

Voor jeugdprofessionals, jeugdbeschermers en ketenpartners is het Zorgbureau Almata het eerste aanspreekpunt. Alle vragen komen hier binnen. Door verheldering van de hulpvraag kunnen de medewerkers van het Zorgbureau telefonisch advies geven over de mogelijkheden van Almata op ambulant en residentieel gebied (zowel open als gesloten), met of zonder (voorwaardelijke) machtiging. Wanneer Almata geen passend aanbod kan doen, denken zij actief mee en adviseren zij over andere gespecialiseerde organisaties of externe overleggen.  

Inzet Civiel traject Beraad (CTB) bij zeer complexe problematiek 
Vanuit het zorgbureau kan een CTB ingezet worden om samen met een jongere, ouders en andere betrokkenen een perspectiefplan te maken, zodat iedereen weet welke stappen er gezet gaan worden om de opgroei- en opvoedproblemen die er zijn te verminderen, te stabiliseren dan wel op te heffen. Tijdens het CTB worden expliciet ook andere mogelijkheden verkend dan opname op een jeugdzorg Plus groep. Bijvoorbeeld ambulante vormen van jeugdhulp, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke machtiging. Ook een kortdurende opname op een jeugdzorg Plus groep in combinatie met een systeeminterventie kan een optie zijn die dan wordt besproken. 

Routing aanmelding Almata 
Als een jongere na consultatie of na een CTB aangemeld wordt voor ambulante/residentiële behandeling bij Almata, dan zorgt het zorgbureau ervoor dat het dossier intern ter screening wordt voorgelegd. Daarna wordt een besluit genomen of en hoe Almata een concreet aanbod kan doen. Als dat niet het geval is, adviseert Almata over alternatieven. 

Bereikbaarheid Zorgbureau
U kunt ons mailen via Zorgbureau@Almata.nl; dit mailadres wordt op werkdagen door meerdere collega’s uitgelezen en kan ook gebruikt worden voor terugbelverzoeken. U kunt ons ook bereiken via het algemene nummer: 0164-271140. Dit nummer kunt u ook bellen in crisissituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.   

Jeugdzorg Plus

Als een jongere aangemeld wordt als potentiele JeugdzorgPlus cliënt, dan komt er altijd een CTB (civiel trajectberaad). Hierbij wordt met de jongere, zijn of haar systeem, de verwijzer / jeugdprofessional en de onafhankelijke voorzitters van de CTB bepaald hoe het zorgtraject er uit komt te zien van de jongere. Ook wordt gezocht naar de best passende zorg en het beste uitstroomperspectief op langere termijn. Deze CTB kan toch door de complexiteit van de problematiek of andere inhoudelijke redenen, leiden tot een opname in de JeugdzorgPlus. Er zal altijd een kleine kerngroep jongeren zijn die deze vorm van jeugdhulp nodig blijven hebben. Echter, door de poortwachtersfunctie van de CTB en de inzet van bijvoorbeeld de maatwerkregisseur, zal er sneller gezocht worden naar andere, vaak maatwerk oplossingen. De jongeren die niet naar de JeugdzorgPlus gaan, krijgen een van de andere behandeltrajecten aangeboden. Dat kan residentieel, ambulant, of een combinatie van die twee zijn. Hier ligt de toekomstige uitdaging voor Almata. De afbouw van het gebruik van de JeugdzorgPlus om te bouwen ten behoeven van open- en ambulante zorg die in eigen beheer wordt uitgevoerd.